Újmecsekaljai 2. számú
Lakásfenntartó szövetkezet

Házirend

A szövetkezeti, ill. a társasházi tulajdonosok és a velük együtt lakó a külön tulajdonba került építményrészt, továbbá a közös tulajdonba maradt helyiségeket, az ingatlanhoz tartozó részeket (udvar, kert, egyéb) rendeltetésszerűen, gondosan és az együttélés követelményeinek, megfelelően szabadon használják. A rendeltetésszerű használattól a tulajdonostársak érdekei sérelmére valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül egyik tulajdonostárs sem térhet el.
A házirend az ott élők nyugalmát és pihenését valamint, a lakóépület rendeltetésszerű használatát és állagának védelmét biztosítja. E cél érdekében meghatározza a lakók egymással szemben tanúsítandó magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek nélkülözhetetlenek a társas együttéléshez, továbbá előírja az ingatlanok használatára állagának védelmére szolgáló követelményeket, valamint megállapítja a lakástulajdonosok jogait és kötelezettségeit.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§

(1) A házirendben foglaltak megtartása a tulajdonosnak és családtagjainak, a bérlőnek, másrészt a lakóépületben állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó, illetve tartózkodó minden személynek kötelessége.
(2) A házirend megtartását a Szövetkezet elnöke, a közös képviselő az Igazgatóság tagjai és a Felügyelőbizottsági feladatokat ellátó személy ellenőrizheti.

II.
A TULAJDONOSOK KÖTELEZETTSÉGEI
2.§.

(1) A lakástulajdonosok és a velük együtt lakó személyek, illetve a bérlők a lakásszövetkezeti tulajdonban lévő, közős használatra szolgáló helyiségeket, az épület központi berendezéseit gondosan, rendeltetésszerűen, a társas együttélés követelményeinek megfelelően, a többi tulajdonos jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosultak, illetve kötelesek a jó gazda gondosságával használni.
(2) A lakó a „Tűzvédelmi szabályzatot” köteles betartani.
(3) A tulajdonos köteles lakásának, burkolatainak, ablakainak festéséről és berendezésinek karbantartásáról gondoskodni.

3.§.

(1) Tilos az Igazgatóság hozzájárulása, – ha jogszabály külön előírja – az illetékes hatóság engedélye nélkül a lakás bővítése, átalakítása, tartozékainak leszerelése, (fűtő-, víz-, szennyvíz-, gáz-) közmű áthelyezése vagy végleges jelleggel tőrtévő leszerelése.
(2) Virágot, dísznövényt közterületre nyitó ablakokban, erkélyeken, folyosókon, ezek védőkorlátjain, mellvédjén csak biztonságosan rögzített és időt álló anyagból készült edényben, tartóban szabad elhelyezni, az öntözővíz lefolyását megakadályozó módon.
(3) A lakásban és a közős használatú helyiségekben, területeken tilos olyan tevékenységet folytatni, amely fokozott zajt, rázkódtatást, bűzt, füstöt, port vagy tűzveszélyt eredményez. A tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetéséről a lakáson belül a tulajdonos a közös helyiségekben és területeken a közös képviselő a lakásszövetkezeti elnök külön felszólítása nélkül köteles gondoskodni.
A villamosenergia-szolgáltatást, illetve a rádió- és televízió vételt zavaró berendezést, gépet, szerszámot, csak zavarszűrővel ellátva szabad üzemeltetni.
(4) Tilos a lakás szennyvíz-szerelvényeibe olyan anyagot, hulladékot önteni, amely dugulást okozhat. Tilos a szemeztet a folyósóra/ lépcsőházba kisöpörni.
(5) Az állattartásnál az önkormányzat rendelete az irányadó. Többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb és egy macska tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig, amennyiben a lakás falával határos tulajdonosok ehhez hozzájárulnak. Ennél több állat tartásához az épületi tulajdonközösség többségi egyetértése szükséges. Az egyéb kedvtelésből tartott, potenciálisan veszélyes állatok (amelyek az ember életére, testi épségére veszélyt jelentenek), valamint a harci kutyák tartásához hatósági engedély és az érintett épület tulajdonosi közösségének 100 %-os hozzájárulása szükséges.
(6) Az épület közős használatában álló helyiségeiben állatot tartani, vagy szabadon engedni tilos.
(7) A kutyát csak pórázon lehet vezetni. A közős használati területeken az állat által előidézett szennyezés feltakarítása az állat tulajdonosának, illetve gondozójának kőtelessége.

4.§.

(1) A lakónak a nap minden szakában, de különösen este 22 óra és reggel 6 óra között tartózkodni kell minden olyan zajt okozó tevékenységtől (rádió-televíziókészülék, magnetofon, videó, egyéb eszköz nagy hangerővel történő működtetése, zajos éneklés, kiabálás, járművek motorjának túráztatása, kopácsolás stb.), amely a lakótársak nyugalmát zavarja.
(2) A tulajdonos és a lakásban tartózkodó személyek az esetenkénti házi vagy családi rendezvények alkalmával is kőtelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a nyugalmat és a pihenést zavarja.
(3) Zajt keltő eszközökkel takarítani este 20 órától reggel 7 óráig nem szabad.
A lakónak a lakásán kívül szőnyeget porolni, tisztítani, továbbá ágynemű, ruhaneműt szellőztetni reggel 7 és 10 valamint este 18-és 20 között szabad. A tisztítás befejezése után a lakó köteles a keletkezett szemetet/hulladékot eltávolítani. Az utcafronton egyáltalán nem az erkélyen pedig az korlát magasságáig lehet ruhaneműt teregetni/szárítani. Az épületből portörlő rongyot kizárólag takarítási időben, fokozott gondossággal, körültekintéssel és mások sérelme nélkül szabad kirázni.
(4) A tulajdonos köteles a háztartási szemetet a szemétgyűjtő helyre szóródás mentesen eljuttatni és a zárható fedéllel ellátott tárolóban gyűjteni. Szemétledobóba kizárólag háztartási szemét önthető, dugulást okozó méretű vagy szerkezetű tárgy nem. A nem háztartási szemét és egyéb tárgyak elszállítása a tulajdonos kötelessége.
(5) Az épületből tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos. Erkélyt, loggiát stb. takarítani, virágot öntözni csak úgy szabad, hogy a víz ne folyjon és a szemét ne hulljon le.
(6) A közös használatra szolgáló mosókonyhát, szárítót használat után tisztán és rendben kell átadni. A helyiségeket használaton kívül zárva kell tartani, a kulcsokat az ezzel megbízott személy őrzi.

5.§.

(1) Tüzelőanyag, valamint propán bután gázpalack a szövetkezeti lakásokban nem tárolható és nem működtethető.
(2) Közös használatú helyiségekben és területeken bútorokat és egyéb tárgyakat csak a mindenkor hatályos szabályok figyelembe vételével és a többi tulajdonos engedélyével szabad tárolni úgy, hogy azok a balesetmentes és biztonságos közlekedést ne veszélyeztessék, és elemi csapás, vagy egyéb veszély esetén az épület gyors elhagyását ne akadályozzák.

III.
GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSA
6.§.

(1) Gépjárművekkel az engedélyezett tárolási helyen indokolatlan zaj okozása tilos. A gépjárművekre vonatkozó tűzrendészeti előírások betartásáért a gépjármű tulajdonosa felelős.
(2) Közterületen történő gépjárműmosás vagy a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bármilyen szennyező tevékenység esetén a tulajdonos köteles a keletkezett szennyezést haladéktalanul eltávolítani. November 1-től március 1-ig, valamint ezen kívül fagyveszélykor a közterületen történő gépjárműmosás tilos.
(3) Gázüzemelésű gépkocsi (vagy egyéb eszköz) a szövetkezet épületeinek földszintjén nem tárolható.

IV.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.§.

(1) A tulajdonos jogosult a lakás használatát bérlet, vagy bármely más jogcímen másnak átengedni, de ilyen esetben is felelős a bérlő, illetve használó által okozott kárért, valamint az alapszabály rendelkezéseinek betartásáért.
(2) A tulajdonos köteles a házirendben nem szabályozott, de jogszabályokban és a helyi önkormányzat rendeleteiben lévő előírásokat megtartani.
(3) A házirendben meghatározott kötelezettségek ellenőrzése a szövetkezet elnöke, megbízottja, valamint a felügyelőbizottság joga illetve kötelessége. Szabálytalanság esetén kötelesek az elkövetőt figyelmeztetni a kifogásolt magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén szabálysértési eljárás indítható, melyre a szövetkezet elnöke, illetve bármelyik tulajdonostárs jogosult.
A lakásszövetkezetben kamerarendszer nem működik.

8.§.

Jelen házirendet a Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta.

Pécs, 2012.május 4.